UMOWA

Niniejsza umowa (zwana dalej “Umową”) jest zawierana

POMIĘDZY:


ApartmentsApart Sp. z o.o., ul. Miła 2, 00-180

Warszawa; spółką zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego

Warszawy w Wydziale XII Gospodarczym pod Numerem KRS 0000291778; reprezentowaną

przez Pana Emila Majkowskiego,


NAZYWANĄ DALEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE: “ApartmentsApart”


ORAZ


kandydatem do Programu Partnerskiego,


NAZYWANYM DALEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE: “Partnerem"


dalej w Umowie określanymi wspólnie jako “Strony”.


ZWAŻYWSZY ŻE:

ApartmentsApart świadczy usługi, polegające m.in. na rezerwacji kwater on-line

ApartmentsApart wyraża chęć współpracy z Partnerem w celu zwiększenia liczby rezerwacji

kwater,

Partner wyraża chęć rozpowszechniania informacji dotyczących usług zapewnianych

przez ApartmentsApart, na stronie internetowej Partnera, w zamian za honorarium,

strony wyrażają chęć współpracy w dobrej wierze i zgodnie z ustaleniami tej

Umowy


STRONY WSPÓLNIE POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE

Strony ustalają, iż poniższe terminy będą mieć następujące znaczenie:(i) “Baza Danych Kwater” – baza danych przetwarzanych przez ApartmentsApart, włączając w

to informacje o dostępności i statusie rezerwacyjnym Kwater ApartmentsApart;


(ii) “Strona Internetowa Partnera” – jakakolwiek strona internetowa prowadzona

przez Partnera;


(iii) “Umowa” – niniejsza umowa


(iv) „Klient” – oznacza osobę zainteresowaną rezerwacją Kwatery lub Kwater

ApartmentsApart;


(v) „Zasady anulowania” – oznacza zasady finansowych obliczeń stosowane przez

ApartmentsApart w stosunku do Klientów odwołujących lub anulujących rezerwacje;


(vi) “Kwatery ApartmentsApart” – oznacza kwatery oferowane przez ApartmentsApart;


(vii) “ApartmentsApart IP” – oznacza znak towarowy oraz firmę ApartmentsApart, a także adres Strony

Internetowej ApartmentsApart, tak jak są one wyszczególnione w Załączniku nr 1 do

niniejszej Umowy;


(viii) “Strona Internetowa ApartmentsApart” – oznacza główną stronę internetową prowadzoną

przez ApartmentsApart.2. PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z niniejszą umową, ApartmentsApart zobowiązuje się wypłacać Partnerowi honorarium, w

przypadku wynajęcia Kwater ApartmentsApart Klientowi, pod warunkiem iż Klient został

skierowany do Strony Internetowej ApartmentsApart bezpośrednio przez Stronę Internetową

Partnera lub dokonał rezerwacji Kwatery ApartmentsApart za pośrednictwem Strony Internetowej

Partnera.

3. OśWIADCZENIA


3.1 Każda ze stron oświadcza, iż jest wypłacalna. Każda ze stron oświadcza, że

ani prawo, ani rozstrzygnięcia administracyjne, sądowe lub też kontrakt ze

stroną trzecią, nie stanowią przeszkody dla wypełniania postanowień i ustaleń

niniejszej Umowy przez tę stronę.


3.2 Strony oświadczają, że są i pozostaną odrębnymi podmiotami prawnymi.

Strony ustalają również, iż niniejszej Umowy nie należy interpretować jako

umowę tworzącą spółkę prawa cywilnego lub handlowego.


3.3 Partner oświadcza i gwarantuje, iż posiada prawo do prowadzenia i

zarządzania Stroną Internetową Partnera. Partner oświadcza również, że Strona

Internetowa Partnera została stworzona i jest prowadzona zgodnie z prawem

właściwym oraz iż wspomniana Strona Internetowa Partnera nie łamie ani nie

narusza żadnych praw żadnej osoby trzeciej.


3.4 ApartmentsApart oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do prowadzenia i zarządzania

Strona Internetową ApartmentsApart. Apartmentsapart oświadcza również, że Strona Internetowa ApartmentsApart powstała i jest prowadzona zgodnie z polskim prawem, oraz że wspomniana Strona

Internetowa Apartmentsapart nie łamie ani nie narusza praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.


3.5 Każda ze stron oświadcza, że wypełnianie przez nią postanowień i ustaleń

niniejszej Umowy jest objęte i mieści się w granicach jej zarejestrowanego

zakresu działalności handlowej i komercyjnej.


3.6 W związku z wypełnianiem postanowień i ustaleń niniejszej Umowy, Partner

będzie wyłącznie odpowiedzialny wobec organów władz podatkowych i innych

organów administracyjnych.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


4.1 Ustalenia ogólne


4.1.1 ApartmentsApart udziela Partnerowi niewyłącznego prawa do używania na Stronie

Internetowej Partnera linków i innych odsyłaczy,do Strony Internetowej ApartmentsApart, w

celu kierowania ruchu do Strony Internetowej ApartmentsApart (dalej: “Kierowanie

bezpośrednie”) lub do przetwarzania Bazy Danych Kwater na Stronie Internetowej

Partnera, w celu kreowania popytu na Kwatery ApartmentsApart (dalej: „Kierowanie

pośrednie”).


4.2 Kierowanie bezpośrednie


4.2.1 Partner może tworzyć Kierowanie bezpośrednie do Strony Internetowej ApartmentsApart

za pomocą linków i innych odsyłaczy oraz ramek typu frame, wyszukiwarek typu

searchbox, lub jakichkolwiek innych odpowiednich obiektów HTML. Do tego celu,

Partner może używać ApartmentsApart IP, uwzględniając ograniczenia określone poniżej.


4.3 Kierowanie pośrednie


4.3.1 Partner może przetwarzać Bazę Danych Kwater w celu wyświetlania danych

dotyczących Kwater ApartmentsApart na Stronie Internetowej Partnera i rezerwacji Kwater

ApartmentsApart dla Klientów na podstawie Bazy Danych Kwater, uwzględniając ograniczenia

określone poniżej.


4.3.2 Partnerowi udziela się prawa do rozmieszczania danych odpowiednich

Kwater ApartmentsApart na Stronie Internetowej Partnera w odpowiadający mu sposób.

Jednakże, Partner będzie wyłącznie odpowiedzialny wobec ApartmentsApart i Klientów za

prezentację na Stronie Internetowej Partnera danych Kwater ApartmentsApart:

(i) w sposób niezgodny z prawdą, lub

(ii) nieaktualny, lub

(iii) ze źródeł innych niż ApartmentsApart (dalej: “Wprowadzenie w błąd”).


4.3.3 ApartmentsApart uprawniona będzie do odszkodowania ze strony Partnera za szkody

wynikające z Wprowadzenia w błąd.


4.3.4 Danym Kwater ApartmentsApart prezentowanym w ramach Kierowania pośredniego

towarzyszyć będą Zasady anulowania, w taki sposób, aby Klient był prawnie

związany Zasadami anulowania.


4.3.5 Uzyskiwanie dostępu do oraz przetwarzanie Bazy Danych Kwater będzie

dokonywane przez Partnera w sposób określony w Załączniku 2 do Umowy. ApartmentsApart

zobowiązuje się udostępnić Partnerowi Bazę Danych Kwater na podstawie ustaleń

określonych w dalszej części Umowy.


4.4 Licencja


4.4.1 Na potrzeby Kierowania bezpośredniego lub Kierowania pośredniego, ApartmentsApart

udziela Partnerowi niewyłącznej licencji w następujących obszarach:


(i) licencja na używanie ApartmentsApart IP,


(ii) licencja na przetwarzanie Bazy Danych Kwater (dalej zwane łącznie:

Licencją”).


4.4.2 Licencja jest ograniczona do terytorium państwa, w którym Partner ma

swoją siedzibę.


4.4.3 Partner nie ma prawa do udzielenia wspomnianej w tej umowie Licencji lub

jej części jakiejkolwiek innej osobie bez zgody ApartmentsApart wyrażonej w formie

pisemnej, pod groźbą nieważności.


4.4.4 Licencja zostanie automatycznie cofnięta w momencie wygaśnięcia,

unieważnienia, anulowania, lub przestania obwiązywania Umowy z jakiegokolwiek

innego poza wymienionymi powodu, względem którejkolwiek ze Stron. W takich

okolicznościach, Partner jest zobowiązany do zaprzestania jakiejkolwiek

działalności w ramach lub odnoszącej się do przedmiotu Licencji, a w

szczególności Partner zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia znaków i

nazw towarowych, handlowych i adresu Strony Internetowej ApartmentsApart ze Strony

Internetowej Partnera.


4.4.5 Umowa nie przenosi żadnych innych praw na Partnera, w szczególności

Umowa nie przenosi na Partnera praw własności lub jakichkolwiek innych praw do

ApartmentsApart IP, Bazy Danych Kwater lub jakichkolwiek innych baz danych.


4.4.6 Partner zobowiązuje się do ochrony ApartmentsApart IP i Bazy Danych Kwater. W

szczególności, Partner zobowiązuje się do odmawiania dostępu i ochrony Bazy

Danych Kwater przed bezprawnym naruszeniem ze strony jakiejkolwiek osoby

trzeciej lub nieuprawnionej. Partner zobowiązuje się do informowania ApartmentsApart o

jakimkolwiek naruszeniu lub próbach naruszenia ApartmentsApart IP lub Bazy Danych Kwater.


4.4.7 Partner uznaje, że ApartmentsApart IP i Baza Danych Kwater podlegają prawnej

ochronie jako wyłączna własność Apartmentsapart i że ApartmentsApart jest uprawniona do modyfikacji i

zbycia ApartmentsApart IP i Bazy Danych Kwater.


4.4.8 Partner uznaje również, iż jakiekolwiek użycie ApartmentsApart IP I Bazy Danych

Kwater w sposób niezgodny z niniejszą Umową może być podstawą pociągnięcia

Partnera do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.


4.5 Dodatkowe obowiązki, odpowiedzialność, oraz wyrzeczenia
4.5.3 ApartmentsApart nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku usterek lub błędów

Strony Internetowej ApartmentsApart lub Bazy Danych Kwater.5. HONORARIUM


5.1 Partner będzie uprawniony do honorarium wyliczanego na podstawie prowizji

ApartmentsApart związanej z wartością najmu Kwater ApartmentsApart danemu Klientowi, skierowanemu do

Strony Internetowej ApartmentsApart za pomocą Kierowania bezpośredniego lub rezerwacji

Kwater ApartmentsApart za pomocą Kierowania pośredniego (dalej zwane: “Honorarium”)

Honorarium należne będzie pod warunkiem, że Klient dokona rezerwacji Kwatery

ApartmentsApart i uiści opłatę czynszową w pełnej wysokości.


5.2 Honorarium wynosiło będzie 25% prowizji ApartmentsApart, pomniejszonej o koszty

operacyjne ApartmentsApart. Koszty operacyjne ApartmentsApart obejmować będą prowizje kart kredytowych

i koszty przelewów gotówkowych.


5.3 Honorarium należne będzie w ostatnim dniu miesiąca następującego po

miesiącu, w którym ApartmentsApart uzyska prawo do własnego wynagrodzenia. Partner będzie

upoważniony do sprawdzania statusu rezerwacji Klientów na podstawie Bazy

Danych Kwater. Strony uzgadniają, iż przyznanie Partnerowi dostępu do Bazy

Danych Kwater, na warunkach określonych w niniejszym postanowieniu Umowy,

spełnia wymogi określone w art. 761(5) ust. 1 i 2 polskiego Kodeksu cywilnego.5.4 Honorarium przekazywane będzie Partnerowi po doręczeniu faktury.6. KLAUZULA POUFNOŚCI


6.1 Strony zobowiązują się do utrzymania warunków Umowy w tajemnicy.

Informacje przekazane jednej Stronie przez drugą mogą być użyte wyłącznie do

celów wynikających bezpośrednio z dotrzymywania warunków niniejszej Umowy.

Jakiekolwiek informacje, o których mowa powyżej, mogą być przekazywane stronie

trzeciej tylko za zgodą drugiej Strony, za wyjątkiem sytuacji, w których

obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa.


6.2 Warunki tej części Umowy będą obowiązywać przez 5 lat od momentu

ujawnienia danych informacji drugiej Stronie, lecz nie krócej niż 10 lat od

zawarcia niniejszej Umowy.


6.3 Każda ze Stron będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące

rezultatem złamania obowiązku traktowania informacji jako poufnych i

utrzymywania ich w tajemnicy.7. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY


7.1 Ustalenia ogólne


7.1.1 Umowa zawierana jest na okres 1 roku.

7.1.2 Po zakończeniu każdego 1-rocznego okresu, czas trwania Umowy będzie

automatycznie przedłużony na następny okres 1 roku, chyba że przed upłynięciem

wspomnianego okresu którakolwiek ze Stron doręczy drugiej oświadczenie o woli

rozwiązania umowy.

7.1.3 Umowa może zostać rozwiązana:


(i) bez wypowiedzenia, z efektem natychmiastowym,


(ii) za wypowiedzeniem.


7.1.4 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, obowiązywać

będzie ze skutkiem od momentu dostarczenia drugiej Stronie właściwego

oświadczenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


7.2 Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia


7.2.1 Niniejsza Umowa podlega natychmiastowemu rozwiązaniu, bez naruszenia

praw którejkolwiek ze Stron, w przypadku kiedy:


(i) którakolwiek ze Stron w sposób powtarzający się niewykonuje swoich

obowiązków, określonych w Umowie; lub


(ii) ApartmentsApart nie zapłaci za należna fakturę, pomimo doręczenia jej przez Partnera

pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego, 1-miesięcznego terminu na

uregulowanie należności.


7.2.2 W przypadku rozwiązania umowy z winy Partnera, Partner nie będzie

uprawniony do jakiegokolwiek zaległego honorarium lub honorarium należnego w

przyszłości.


7.3 Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem


7.3.1 Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zastosowaniem 3-miesięcznego

wypowiedzenia.8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


8.1 Przelew praw i obowiązków


8.1.1 Partner nie przeleje któregokolwiek ze swoich praw i obowiązków

wynikających z Umowy osobie trzeciej bez wcześniejszej zgody ApartmentsApart, uzyskanej w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.


8.1.2 ApartmentsApart może przelać którekolwiek ze swoich praw i obowiązków wynikających z

Umowy osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody

Partnera. Przelew będzie skuteczny w momencie doręczenia Partnerowi

zawiadomienia o przelewie.


8.2 Zmiany


8.2.1 Wszystkie zmiany w Umowie powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.


8.3 Klauzula salwatoryjna


8.3.1 W przypadku gdyby jakiekolwiek ustalenia lub warunki, lub część ustaleń

lub warunków niniejszej Umowy uznane zostały za nieważne, reszta pozostaje w

mocy, podczas kiedy Strony podejmą takie starania, jakie będą konieczne w celu

osiągnięcia celów i zamierzeń Umowy w inny, prawnie dopuszczalny sposób.


8.4 Rozstrzyganie sporów


8.4.1 Jakiekolwiek spory, bedące skutkiem wykonywania Umowy będą rozstrzygane

przez Strony za pomocą negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. Każda ze Stron

podejmie próbę negocjacji sporu, na podstawie pisemnego wniosku, dostarczonego

przez drugą Stronę.


8.4.2 W przypadku, gdy negocjacje między Stronami zawiodą, spór zostanie

rozstrzygnięty przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby ApartmentsApart.


8.5 Stosunek do osób trzecich


8.5.1 Umowa nie będzie interpretowana jako stanowiąca podstawę jakichkolwiek

praw lub roszczeń jakiejkolwiek osoby trzeciej.


8.6 Prawo właściwe


8.6.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

Załącznik nr 1 do Umowy

ApartmentsApart IP stanowią:


Nazwy, znaki towarowe, loga, symbole, inne oznaczenia handlowe, oraz adresy i

nazwy stron, podstron i domen internetowych; w szczegolnosci:


Logo i nazwy: Grupy OTA, Old Town Apartments, Apartments Apart


Adresy:

www.apartmentsapart.com

www.warsawshotel.com

www.ota-group.com

www.theaparts.net

www.apartments-search.net


Dane teleadresowe firm

Zawartość graficzna oraz tekstowa elementów w punkcie 1, która może być objęta

prawami autorskimi, a w szczegolności: opisy graficzne i tekstowe dotyczące

apartamentów i innych Kwater ApartmentsApart; bannery; mapki; schemat rozmieszczenia

poszczególnych elementów; fragmenty kodu dotyczące w/w, w rożnych językach

programowania; treść tłumaczeń, umów etc.

Załącznik nr 2 do Umowy

Sposób dostępu Partnera do wszelkich danych i materiałów, ApartmentsApart IP etc. jest

ściśle i jasno określony, i odbywa się poprzez panel na stronie

www.theaparts.net , w sposób domyślny, czy też zgodny z instrukcjami tam

dostępnymi bądź zapewnionymi przez pracownika ApartmentsApart. Zabrania się łamania,

nieprawidłowego wykorzystywania, obchodzenia zabezpieczeń, czy też ścieżek oraz

sposobów dostępu i narzędzi specjalnie do tego celu zaprojektowanych i

zamierzonych.